ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ(UKOME) KARARLARI

No: 2018-213
Karar T.: 14.08.2018
Genel Kurul Kararları
Hatay Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığının 13.08.2018 tarih ve 2018-140 sayılı yazısı ile, Hatay İli genelinde Toplu Taşıma ücretlerine zam yapılması talebi
İncele

No: 2018-212
Karar T.: 14.08.2018
Genel Kurul Kararları
Hatay Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığının 13.08.2018 tarih ve 2018-141 sayılı yazısı ile, Hatay İli genelinde, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı başlamadan önce S plaka sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin mağdur olmamaları adına, 2018-2019 yılı servis ücretine zam yapılması talebi.
İncele

No: 2018-211
Karar T.: 14.08.2018
Genel Kurul Kararları
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün 15.08.2018 tarih ve E.2018-2583 sayılı yazısı ile, 17/05/2018 tarih 2018-128 sayılı UKOME Kararının 9. maddesinin 2.bendinde belirtilen; ''UKOME karar tarihi itibariyle 3 aylık süre (en geç 17/08/2018)içerisinde araçlarında mevcut validatör ile birlikte Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin sistemine uygun validatörler de takarak çift validatör bulunduracaktır. Bu araçlara UKOME Karar tarihi itibariyle 3 ay süreli (17/08/2018 tarihine kadar) geçici çalışma izin belgesi düzenlenecektir. Bu sürenin sonunda çift validatör uygulamasına geçmeyen araçlara çalışma izin belgesi düzenlenmeyecektir. UKOME Karar tarihinden önce Çalışma izin belgesi almış ve süresi devam eden işleticilerin çift validatör uygulamasına geçmemesi durumunda çalışma izin belgeleri askıya alınacaktır'' denilmiştir. Yukarda belirtilmiş olan 17/08/2018 tarihinin esnafın mağduriyet yaşamaması adına 17/09/2018 tarihine uzatılması talebi.
İncele

No: 2018-210
Karar T.: 14.08.2018
Genel Kurul Kararları
İlimizde Münferit olarak ilçe ve mahallelerde faaliyet göstermek amacı ile müracaat eden gerçek ve tüzel kişilere S plaka (Okul Servisi) almak üzere Tahsis İzni ile Güzergâh ve Çalışma İzin Belgesi düzenlenmesi talebi.
İncele

No: 2018-209
Karar T.: 14.08.2018
Genel Kurul Kararları
UKOME Şube Müdürlüğünün yazısı ile, Ziya PAMUK’un adına kayıtlı 31 T 4423 sayılı ticari taksi plakasına “Taksi (T Plaka) Çalışma İzin Belgesi” düzenlenmesi talebi.
İncele

No: 2018-208
Karar T.: 14.08.2018
Genel Kurul Kararları
Harbiye Dönüşüm Projesine bağlı olarak oluşturulan Güzergah ve Çalışma Programına Uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanması talebi.
İncele

No: 2018-207
Karar T.: 14.08.2018
Genel Kurul Kararları
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün yazısı ile, Hatay Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi’ nin 27. Maddesi’nin Geçici 1. Maddesinde “Bu yönerge yürürlüğe girmeden önce Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’nden güzergâh izin belgesi alan ve 19 yaş üzeri olan 21 koltuklu personel servis araçları, bu yönerge yürürlüğe girdikten sonra 2 yıl içinde servis araçlarını bu yönerge hükümlerinde belirtilen kriterlere uygun hâle getirmek zorundadır. Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın uygun görmesi durumunda 2 yıllık bu süre 1 yıl daha uzatılabilir.” Denilmektedir. İlimizde faaliyet gösteren 19 yaş üzeri olan 21 koltuklu personel servis araç filosunun aynı anda yenileme işlemlerinin yapılması ve yenileme işlemlerinin tamamlanamaması durumunda mağduriyet oluşacak olması ve bu mağduriyetin önüne geçebilmek adına yukarda belirtilen yönerge maddesine istinaden; Hatay İl genelinde faaliyet gösteren 19 yaş üzeri olan 21 koltuklu personel servis aracının UKOME Kurul Kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıllık süre ile Güzergah ve Çalışma İzin Belgelerinin uzatılması talebi.
İncele

No: 2018-205
Karar T.: 14.08.2018
Genel Kurul Kararları
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün 31.07.2018 tarih ve E.2018-2420 sayılı yazısı ile, 5387 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun’unun Geçici Madde 3 kısmında yer alan; ‘’Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan sürücü koltuğu hariç dokuz veya daha fazla koltuğu bulunan araçlarla sağlanan toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır. Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde, sürücü koltuğu hariç dokuz ila on altı oturma yeri olan araçlarla verilen toplu taşıma hizmetleri, turizm taşımacılığı yapılan araçlarla sağlanan taşıma hizmetleri ve özel ve kamu şehirler arası toplu taşıma hizmetleri ile yolcu gemileri 7/7/2018 tarihine kadar engelliler için erişilebilir duruma getirilir’’ ve ek ‘’ (Ek:6/2/2014-6518/75 md.) 7/7/2018 tarihine kadar, karayolu ile turizm taşımacılığı yapan veya şehirler arası toplu taşıma hizmeti veren gerçek ve tüzel kişiler, engelli bireyin erişilebilir toplu taşıma hizmeti sağlanmasına ilişkin talebini azami yetmiş iki saat içinde karşılamakla yükümlüdür, (Ek:6/2/2014-6518/75 md.) 7/7/2018 tarihine kadar, servis taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişiler, engelli personel veya öğrenciye talep hâlinde erişilebilir taşıma hizmetini sağlamakla yükümlüdür, maddelerine istinaden araç değişikliği yapmak durumunda olan işleticilerin mağdur olmamaları adına, Hatay Büyükşehir Belediyesi Karayolu M Plakalı Toplu Taşım Araçları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği’nin 22.5. maddesindeki ‘’ “Güzergah İzin Belgesi” alındıktan sonra aracın satılması ve (90) doksan gün içerisinde yeni araç alınarak başvurulmaması, vergi kaydının kapatılması durumlarında “Güzergâh İzin Belgesi” alamaz’’ ibaresinin 2018 yılının sonuna kadar (1/1/2019 tarihine kadar) muaf tutularak işleticilerin mağdur edilmemesi talebi.
İncele

No: 2018-204
Karar T.: 14.08.2018
Genel Kurul Kararları
17.05.2018 tarih ve 2018-138 sayılı UKOME Kurul kararına istinaden; 12.06.2018 tarihli Kamera, Kayıt Ve Araç Takip Sistemi Cihazları Komisyonunda oluşturulan Kamera, Kayıt ve Araç Takip Sistemi Cihazları Teknik Şartnamesinin 10 maddesinin 6. fırkasında belirtilen; “Yeterlilik alan firmalar Hatay İl sınırları içerisinde İdarenin belirleyeceği en az 3 ilçede (Antakya, İskenderun, Kırıkhan olmak üzere ) teknik servis beyan etmek zorundadırlar.” hükmüne istinaden; hizmet yeterliliği olan teknik servislerin Ulaşım Dairesi Başkanlığına bildirilmesi, teknik şartnamede bulunan kaideleri yerine getirerek oluşturulacak olan taahhütnameyi imzalayarak Hatay İli Genelinde Servis, Otobüs, Taksi, Minibüs gibi toplu taşımacılık faaliyetinde bulunan toplu taşıma araçlara takılması yönünde, aşağıda belirtilen firma ve cihazlar dâhilinde yetkilendirilmesi talebi.
İncele

No: 2018-203
Karar T.: 14.08.2018
Genel Kurul Kararları
17.05.2018 tarih ve 2018-138 sayılı UKOME Kurul kararına istinaden; 21.11.2017 tarih ve 2017-320 sayılı UKOME Kurul kararında belirtilen Otobüs, Minibüs Ve Taksi Cinsi Ticari Araçlarında uygulanacak olan Kamera ve Güvenlik Cihazları Teknik Şartnamesi kısmının iptal edilerek ekte meydana getirilen Kamera, Kayıt Ve Araç Takip Sistemi Cihazları adlı şartnamede geçen sertifikaların asgari düzeye indirilerek Kamera, Kayıt Ve Araç Takip Sistemi Cihazları masraflarının minimum seviyeye çekilmesi hedeflendiği, ayrıca meydana getirilen teknik şartname, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 25.12.2017 tarihli ve 2200 sayılı talimatnamesi ile daha uyumlu hale geleceği ve yine oluşturulan teknik şartnamede geçen cihazlarla ilgili fiyatların düşük olması, 2017-320 sayılı UKOME kararında belirtilen şartnamede, öğrenci paketlerinin kaldırılmasıyla birlikte toplu taşıma işletmecilerinin mağduriyet yaşamasının önüne geçilmesinin adına ekte meydana getirilen Kamera, Kayıt Ve Araç Takip Sistemi Cihazları adlı şartnamenin kabul edilmesi talebi
İncele

No: 2018-202
Karar T.: 14.08.2018
Genel Kurul Kararları
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün 08.08.2018 tarih ve E.2018-2523 yazısı ile, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Teknik Üniversitesi İşbirliği ile hazırlamış olduğu Hatay Ulaşım Ana Planı Samandağ-Antakya ve Defne İlçelerini kapsayan ilçeler arası Raporuna istinaden; Samandağ-Antakya-Defne İlçelerinde ilçeler arası toplu taşım faaliyetinde bulunan: S.S. 25 Nolu Samandağ Mot.Taş. Kooperatifi, S.S. 41 Nolu Öz Hedef Mot.Taş. Kooperatifi, S.S. 143 Nolu Sahil Mot.Taş. Kooperatifi, S.S. 207 Nolu Yeniçağ Mot.Taş. Kooperatifi, S.S. 155 Nolu Büyükçat Mot.Taş. Kooperatifi, S.S. 177 Nolu Özaknehir Mot.Taş. Kooperatifi, S.S. 82 Nolu Değirmenbaşı Mot.Taş. Kooperatifi, S.S. 223 Nolu Tavla Mot.Taş. Kooperatifi, S.S. 194 Nolu Ortaklar Mot.Taş. Kooperatifi, S.S. 147 Nolu Yaylıca Mot.Taş. Kooperatifi olmak üzere 10 toplu taşıma kooperatifine üye ve hak sahiplerine ve ayrıca 9 adet münferit işleticiye araçların belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ''Özel Toplu Taşıma Aracına'' dönüşüm işlemlerinin gerçekleştirilmesine ait dönüşüm uygulama projesi oluşturulmuştur. Dönüşüm projesine katılım tamamen gönüllülük esaslı olup; UKOME'nin 07/09/2016 tarih ve 164 sayılı Hatay İl Geneli Toplu Taşım Araçları Dönüşüm İşlemleri ve Samandağ, Antakya ve Defne ilçelerinin ilçeler arası dönüşüm işlemleri ile ilgili kararları doğrultusunda Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin bölge için idari, mali ve teknik analizler yaparak hazırlamış olduğu projeye uygun hareket etmek istemeyen/dönüşüme katılmayan hak sahipleri ve toplu taşıma araçları ile ilgili uygulamalara ve bu uygulamalara ilişkin gerekçeler ekte belirtilmiştir. Samandağ, Antakya ve Defne İlçelerinin İlçeler arası dönüşüm projesine katılmak istemeyen Hak Sahipleri için ekteki raporda belirtilen şekilde uygulamaların gerçekleştirilmesi talebi.
İncele

No: 2018-201
Karar T.: 14.08.2018
Genel Kurul Kararları
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün 08.08.2018 tarih ve E.2018-2519 sayılı yazısı ile, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliği ile hazırlamış olduğu Hatay Ulaşım Ana Planı Samandağ Antakya Defne İlçelerinin Dönüşm Raporuna İstinaden ; Samandağ Antakya Defne Bölgesinde toplu taşım faaliyetinde bulunan S.S. 25 Nolu Samandağ Mot.Taş. Kooperatifi, S.S. 41 Nolu Öz Hedef Mot.Taş. Kooperatifi, S.S. 143 Nolu Sahil Mot.Taş. Kooperatifi, S.S. 207 Nolu Yeniçağ Mot.Taş. Kooperatifi, S.S. 155 Nolu Büyükçat Mot.Taş. Kooperatifi, S.S. 177 Nolu Özaknehir Mot.Taş. Kooperatifi, S.S. 82 Nolu Değirmenbaşı Mot.Taş. Kooperatifi, S.S. 223 Nolu Tavla Mot.Taş. Kooperatifi, S.S. 194 Nolu Ortaklar Mot.Taş. Kooperatifi, S.S. 147 Nolu Yaylıca Mot.Taş. Kooperatifi olmak üzere 10 toplu taşıma kooperatifine ve 9 adet münferit olarak toplu taşıma faaliyetinde bulunan üye ve hak sahiplerinin araçlarının belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ''Özel Toplu Taşıma Aracına'' dönüşüm işlemlerinin gerçekleştirilmesine ait dönüşüm projesi hazırlanmıştır. Ekte gönderilen Samandağ Antakya Defne Bölgesi Dönüşüm Projesi'nin onaylanmasına ve projenin uygulaması talebi.
İncele

No: 2018-200
Karar T.: 14.08.2018
Genel Kurul Kararları
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün 08.08.2018 tarih ve E.2018-2521 sayılı yazısı ile, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ulucami Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde bulunan Emniyet Taksi Durağına ait durak kabininin, Vakıf taşınmazının 3,5 m²'lik alanını işgal ettiği ve diğer işletmelere engel teşkil ettiğini belirterek, durak kabininin mevcut yerinden kaldırılmasını talep etmiştir. Tarafımızca bölgede yapılan inceleme neticesinde; Emniyet Taksi Durağına ait kabinin, Vakıf taşınmazını işgal ettiği alanın dışına çıkarılması halinde bütün kaldırımı işgal edeceği dolayısıyla mevcut yerinde kalmasının mümkün olmayacağı tespit edilmiştir. Söz konusu durak kabininin Emniyet Taksi Durağı üyelerini de mağdur etmeyecek şekilde aynı bölgede kabinin kurulumu için daha uygun bir yer olan, Kocaabdi Mahallesi Kurtuluş Caddesi Habibi Neccar Camii karşısında, ekte kroki ve uydu fotoğrafında gösterilen yerde kurulumunun yapılması talebi
İncele

No: 2018-199
Karar T.: 14.08.2018
Genel Kurul Kararları
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün 26.07.2018 tarih ve E.2018-2375 sayılı yazısı ile, 17/05/2018 tarih ve 2018-128 sayılı UKOME Karar'ında hasılat paylaşımları kısmında yer alan 4.2.5. maddesinde belirtilen; • Yeni Sanayi Kooperatif üyelerine (52 üyeye) tüm hasılatın 6/170 kadarı eşit şekilde dağıtılır, • Maşuklu Kooperatif üyelerine (34 üyeye) tüm hasılatın 3/170 kadarı eşit şekilde dağıtılır, şeklinde yazılmış olup parantez içerisinde belirtilen üye sayılarında yanlışlık yapılmıştır. Yapılan yanlışlığın düzeltilmesi adına parantez içerisindeki ifadelerin; • Yeni Sanayi Kooperatif üyelerine (47 üyeye) tüm hasılatın 6/170 kadarı eşit şekilde dağıtılır, • Maşuklu Kooperatif üyelerine (29 üyeye) tüm hasılatın 3/170 kadarı eşit şekilde dağıtılır, şeklinde düzenlenmesi talebi.
İncele

No: 2018-198
Karar T.: 14.08.2018
Genel Kurul Kararları
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün 07.08.2018 tarih ve E.2018-2488 sayılı yazısı ile, İskenderun İlçesinde İnönü ve Tayfur Sökmen Meydanı Birleştirilmiş Battı Çıktı Projesinin tamamlanması ile birlikte bölgede ticari takscilik faaliyeti gösteren Pac Taksi Durağı üyelerine (11 üye) ekte verilen krokide belirtilen konumlarda 8 araçlık park yeri ve 3 araçlık bekleme cebi; Uyarlar Taksi Durağı üyelerine (2 üye) yine ekte verilen krokide belirtilen konumda 2 araçlık bekleme cebi oluşturulması talebi.
İncele

No: 2018-197
Karar T.: 14.08.2018
Genel Kurul Kararları
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 08.08.2018 tarih ve E.2018-2520 sayılı yazısı ile, Altınözü ilçesi Altınözü Adliyesi önünde, son zamanlarda meydana gelen bombalı eylemler, terör olaylarını önlemek ve trafik düzenini sağlamak amacıyla, güzergahta uygun görülen kısma “Savcı ve Hakim Araçları Hariç Park Yasağı” levhasının takılması talebi.
İncele

No: 2018-196
Karar T.: 14.08.2018
Genel Kurul Kararları
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün yazısı ile, aşağıda belirtilen noktalarda araçların trafikte hızlı bir şekilde seyir halinde olmaları sebebiyle, trafik düzenini sağlamak ve can mal kayıplarının önüne geçmek adına, hız kesici kasis yerleştirilmesi talebi. 1. Dörtyol İlçesi, Yeşilköy Mahallesinde bulunan Yeşilköy Ziya Gökalp İlkokulu önü. 2. Payas ilçesi, Fatih Mahallesinde bulunan Şehit Çevik İlkokulu ve Fatih Ortaokulu önlerine.
İncele

No: 2018-195
Karar T.: 14.08.2018
Genel Kurul Kararları
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 07.08.2018 tarih ve E.2018-2506 sayılı yazısı ile, İskenderun ilçesinde faaliyette bulunan Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarının “B” sınıfı direksiyon eğitimi ve sınavında kullanılan güzergahın, ilgi yazı ekinde belirtilen krokideki gibi revize edilmesi talebi
İncele

No: 2018-194
Karar T.: 14.08.2018
Genel Kurul Kararları
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 07.08.2018 tarih ve E.2018-2507 sayılı yazısı ile, Reyhanlı ilçesi Fidanlık Mahallesi Fahura Caddesinde yapılması planlanan trafik düzenlemesi kapsamında, güzergahta uygun görülen kısma park yasağı getirilmesi talebi.
İncele

No: 2018-193
Karar T.: 14.08.2018
Genel Kurul Kararları
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 07.08.2018 tarih ve E.2018-2508 sayılı yazısı ile, Hatay İli Erzin ilçesi Yeşilkent Mahallesi 10284 Nolu Parselde bulunan Ferhat Petrol Nakliyat Gıda Hafriyat İnşaat Metal Kömür San.Tic.Ltd.Şti. işletmesine “Geçiş Yolu İzin Belgesi” düzenlenmesi talebi.
İncele